Nhà máy Cheng Loong - Bình Dương

(16/02/2017)
Dự án nhà máy Cheng Loong Bình Dương: